Доктрина на вярата

Боговдъхновеността на писанията

НИЕ ВЯРВАМЕ, че Свещеното Писание на Стария и Новия Завет е вдъхновено от Бога и представлява Божието откровение за човека - непогрешимото и авторитетно правило на вяра и поведение. Божественото вдъхновение се отнася еднакво и пълно за всички части на оригиналните текстове и гарантира тяхната достоверност (2 Тимотей 3:15-17; 2 Петрово 1:21; Галатяни 1:8-9; 2 Солунци 2:13).

Вечният Бог

НИЕ ВЯРВАМЕ в единствения истинен, жив и единен Бог, Който е вечен, суверенен, изявяващ Себе Си в три лица - Отец, Син и Святи Дух (Матей 3:16-17; 28:19; Исая 43:10-11).

а)Бог Отец
НИЕ ВЯРВАМЕ в Бог Отец, първото Лице на триединния Бог, Който съществува вечно и е Създател на небето и земята, Който даде Закона, на Когото всичко е подчинено, за да бъде Той все и во все (Битие 1:1;Второзако ние 6. 4; 1 Коринтяни 15:28).

б) Господ Исус Христос
НИЕ ВЯРВАМЕ в Господ Исус Христос, второто Лице на триединния Бог, Който бе и е вечният Син на Бога, Който бе въплътен чрез Святия Дух и бе роден от девицата Мария. НИЕ ВЯРВАМЕ в Неговия безгрешен живот, чудотворно служение, заместническа изкупителна смърт, телесно възкресение, триумфално възнесение и непрестанно ходотайство (Исая 7:14; Евреи 7:2. -26; Йоан 1:1, 14; 1 Петрово 2:22; Деяния 1:9; 2:22; 10:38; 1 Коринтяни 15:4; 1 Коринтяни).

в) Святият Дух
НИЕ ВЯРВАМЕ в Святия Дух, третото Лице на триединния Бог, Който изхожда от Отец и Сина, Който е вездесъщ и активен в работата Си за изобличаване и новораждане на грешника и освещаване на вярващия чрез истината (Йоан 15:26; 16:8-11; 1 Петрово 1:2; Римляни 8:14-16).

Грехопадението на човека

НИЕ ВЯРВАМЕ, че човекът беше създаден добър и праведен. Неговият волен грях причини загубата на общението с Бога, откъдето произтича не само физическата смърт, но и духовната, която е отделяне от Бога (Битие 26-27; 2:17; 3:6; Римляни 5:12-19).

Спасението на човека

НИЕ ВЯРВАМЕ в спасението чрез вяра в Исус Христос, Който умря за нашите грехове, беше погребан и възкръсна от мъртвите на третия ден. Чрез Неговата изкупителна жертва и кръвта пролята на кръста; беше осигурено спасение за цялото човечество. Новорождението е лична опитност и представлява моментно и завършено действие на Святия Дух, при което покаялият се грешник бива спасен, оправдан и осиновен в семейството на Бога, като става ново създание в Исус Христос и наследник на вечния жквот (Йоан 3:3; Римляни 10:8-15; Turn 2:11; 3:4-7; 1 Йоаново 5:1).

Божествено изцеление

НИЕ ВЯРВАМЕ, че освобождението от болестите е осигурено в изкуплението и е привилегия на всички вярващи (Исая 53:4-5; Матей 8:16-17; Яков 5:14-16).

Църквата и нейната мисия

НИЕ ВЯРВАМЕ, че църквата е тяло Христово, обиталище на Бога чрез Святия Дух, свидетел за присъствието на Божието царство в този свят и включва всички новородени хора по света (Ефесяни 1:22-23; 2:22; Римляни 14:17-18; 1 Коринтяни 4:20). НИЕ ВЯРВАМЕ, че мисията на църквата е: да проповядва благата вест за спасение на цялото чо¬вечество да изгражда и обучава вярващи за духовно служение; да прославя Бога в поклонение; да показва християнско състрадание към всички страдащи (Матей 28:19-20; 10:42; Ефесяни 4:11-13).

Църковните тайнства

НИЕ ВЯРВАМЕ, че кръщението във вода чрез потапяне се отнася за всички, които са се покаяли и са повярвали. По този начин те свидетелстват, че са умрели с Христос и са възкръснали с Него за нов живот (Матей 28:19: Деяния 10:47-48; Римляни 6:4). НИЕ ВЯРВАМЕ, че Господната вечеря е възпоменание на страданията и смъртта на нашия Гос¬под Исус Христос и трябва да се приема от всички вярващи до Господното завръщане (Лука 22:14-20;Коринтяни 11:20:34).

Освещение

НИЕ ВЯРВАМЕ, чс освещението е акт на отделяне от всичко зло и посвещаване на Бога. То е едновременно моментно и прогресивно. Изработва се в живота на вярващия в резултат на действието на Христовата кръв и на възкресенския живот чрез личността на Святия Дух. Той привлича вниманието на вярващия към Исус Христос, учи го чрез Словото и изработва Христовия характер в него (Римляни 6:1-11; 8:1-2. 13; 12:1-2: Галатяни 2:20; Евреи 10:10, 14).

Кръщение в святия дух

НИЕ ВЯРВАМЕ, че кръщението в Святия Дух е изпълване на вярващия със сила за живот и слу¬жене на Христос. Тази опитност е отделна и следваща новорождението, приема се чрез вяра и се съпровожда да с говорене на незнайни езици, като първоначален видим белег, според дадената от Духа способност (Лука 24:49; Деяния 1:8; 2:1-4; 8:15-19; 11:14-17; 19:1-7).

Духовните дарби

НИЕ ВЯРВАМЕ в продължаващото действие на свръхестествените дарби на Святия Дух (1 Ко¬ринтяни 12) и на дарбите на служение (Ефесяни 4:11-13; Римляни 12:6-8; 1 Петрово 4:10-11) за назидание и разрастване на църквата.

Последното време

НИЕ ВЯРВАМЕ в предстоящото лично завръщане на нашия Господ Исус Христос преди Хилядогодишното царство, за да събере при Себе Си всички, които са Негови. Като имаме тази блажена надежда и усърдно очакване, ние очистваме себе си, както е чист Той, за да бъдем готови да Го посрещнем, ко¬гато дойде (Йоан 14:1-3; Turn 2:13; 1 Солунци 4:15-17; 1 Йоаново 3:2-3; Откровение 20:1-6).

НИЕ ВЯРВАМЕ в телесното възкресение на цялото човечество, във вечното и осъзнато блаженство на всички, които истински вярват в нашия Господ Исус Христос, и във вечното, и осъзнато наказание на тези, чиито имена не са записани в Книгата на живота (Йоан 5:28-29; 1 Коринтяни 15:22-24;Откровение 20:10-15).